Vanaduspensioniealistele (on jõudnud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka) kes ei tööta ja kes on arvele võetud tööotsijana, osutatakse järgmisi tööturuteenuseid:

1) tööturukoolitus;

2) kvalifikatsiooni saamise toetamine;

3) tööpraktika;

4) ettevõtluse alustamise toetus;

5) ettevõtluse toetamine (ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud koolituskulu, individuaalse nõustamise ja mentorluse kulu hüvitamine ning mentorklubis osalemise võimaldamine);

6) tööruumide ja -vahendite kohandamine;

7) tööks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmine.