Karl Martin Kutser

Üldkogu toimub 10 ndal mai. kell 17.00 Toompuiesteel. Registreerimine palun teha
 
 
Lisaks volitus ,kui tulla ei saa palun saata meile.
 
VOLIKIRI (näidis)
MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi liikmena volitan mina EES PEREKONNANIMI ( isikukood), EES PEREKONNANIMI (isikukood), EES PEREKONNANIMI (isikukood) Seltsi üldkoosolekul minu eest esindama, võtma vastu otsuseid juhatuse liikme valmar ammeri ( 38712274925) või seltsi liikme EES PEREKONNANIMI (ISIKUKOOD).
 

Meil on hea meel teada anda, et saime täna Justiitsministeeriumist tagasisidet, et EPIKoja ja meie partneri SA Õigusteenuste Büroo projektitaotlus õigusnõustamise teenuse pakkumiseks puuetega inimestele on saanud täies ulatuses toetust.

Antud uudis tähendab, et hiljemalt aprillist saame hakata pakkuma sihtgrupile õigusnõustamise teenust pea igas maakonnas asuvates puuetega inimeste koja ruumides ning lisaks Skype`i, telefoni ja e-posti teel.

Räägime veel teenusepakkujaga SA Õigusteenuste Büroo läbi teenuse osutamist puudutavad detailid, mille järel saame teile edasi anda konkreetsema info, kuidas sihtgrupp õigusnõustamise teenusele hakkab pääsema.

https://www.just.ee/et/uudised/selgusid-oigusnou-konkursi-voitjad

Vanaduspensioniealistele (on jõudnud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka) kes ei tööta ja kes on arvele võetud tööotsijana, osutatakse järgmisi tööturuteenuseid:

1) tööturukoolitus;

2) kvalifikatsiooni saamise toetamine;

3) tööpraktika;

4) ettevõtluse alustamise toetus;

5) ettevõtluse toetamine (ettevõtte tegevusvaldkonnaga seotud koolituskulu, individuaalse nõustamise ja mentorluse kulu hüvitamine ning mentorklubis osalemise võimaldamine);

6) tööruumide ja -vahendite kohandamine;

7) tööks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmine.

Tere, 

edastan teile olulise info jagamiseks oma võrgustikes seoses töövõimetoetuse suuruse ja üleminekuajaga.

https://www.tootukassa.ee/content/toovoimereform/toovoimetoetuse-suurus-ja-uleminekuaeg

Töövõimetoetuse suurus ja üleminekuaeg

 

Töövõimetoetuse kehtiv päevamäär on 11,25 eurot, millest ühe kalendripäeva toetus on:

  • osalise töövõime korral 57% kehtivast päevamäärast (6,41 eurot päevas, ligi 192 eurot kuus);
  • puuduva töövõime korral 100% kehtivast päevamäärast (11,25 eurot päevas, ligi 337 eurot kuus). 

Kui sotsiaalkindlustusamet on määranud teile töövõimekaotuse vähemalt kaheks aastaks, siis kehtib teile alates 2017. aastast vanast süsteemist uude üle tulles erand. Kui teile varem makstud töövõimetuspension oli kehtivast töövõimetoetuse määrast suurem, siis makstakse teile töövõimetoetust sama palju, kui varem saite töövõimetuspensioni. Seda jätkatakse seni, kuni töövõimetoetus muutub indekseerimise tulemusena suuremaks kui teie varasem töövõimetuspension. Oluline on, et pöörduksite korduvhindamisele Eesti Töötukassasse töövõimetuse ekspertiisi otsuses märgitud korduvekspertiisi tähtajal (ekspertiisiotsuses märgitud kuupäevade vahemikus).

Kui esitate töövõime hindamise ja töövõimetoetuse taotluse püsiva töövõimetuse kehtivuse ajal, on teil õigus töövõimetoetust saada alates päevast, mil lõppes teile töövõimetuspensioni  maksmine. Kuna erinevalt töövõimetuspensionist makstakse töövõimetoetust mitte ette, vaid eelneva kuu eest tagantjärele, siis tehakse teile töövõimetoetuse ettemakse ja teie sissetulek ei katke uude süsteemi üleminekul. 

Kui esitate taotluse liiga vara (rohkem, kui kuu aega enne korduvekspertiisi tähtaega) ja töötukassa hindab teid töövõimeliseks, siis ei ole teil otsusele järgnevast kuust püsivat töövõimetust ja te ei saa töövõimetuspensioni. Kui teie töövõime hinnatakse osaliseks või puuduvaks, hakkate saama töövõimetoetust. 

Näiteks kui teie korduvekspertiisi tähtaeg on 5.-20. märts, on sotsiaalkindlustusamet määranud teile püsiva töövõimetuse ja töövõimetuspensioni aprilli lõpuni. Kui te esitate töövõime hindamise taotluse 5. jaanuaril (ehk kaks kuud ettenähtud ajast varem), töötukassa jõuab otsuse teha jaanuaris ning teid hinnatakse töövõimeliseks, siis  ei ole teil 1. veebruarist alates püsivat töövõimetust ja te ei saa veebruari, märtsi ja aprilli eest enam töövõimetuspensioni. Kui teie töövõime hinnatakse osaliseks või puuduvaks ja te olete töövõimetoetuse taotluse esitanud koos töövõime hindamise taotlusega, hakatakse teile arvestama töövõimetoetust alates taotluse esitaise päevast ehk 5. jaanuarist. 

Kui teie sissetulek töövõimetoetuse maksmise kuule eelnenud kalendrikuul ületab 90-kordset kehtivat päevamäära, arvutatakse toetuse suurus ümber, vähendades toetust töövõimetoetuse maksmise kuu eest summa võrra, mis on pool teie sissetuleku ja 90-kordse päevamäära vahest.

Näiteks kui teie sissetulek oli töövõimetoetuse maksmise kuule eelnenud kuul 1100 eurot ja maksmisele kuuluv töövõimetoetus 192,30 eurot, arvutatakse teie töövõimetoetus ümber järgmise valemi alusel. 1100 (sissetulek) – 1012,50 (90-kordne päevamäär) = 87,50 eurot (sissetuleku ja 90-kordse päevamäära vahe). 87,50 : 2 = 43,75 eurot. 192,30 (töövõimetoetuse summa) – 43,75 (pool sissetuleku ja 90-kordse päevamäära vahest) = 148,55 eurot. Teile makstakse 148,55 eurot töövõimetoetust.

Lähtudes eeltoodust töövõimetoetust enam ei maksta, kui kehtiva päevamäära korral teie kuu sissetulek ületab 1397.25 eurot osalise töövõime ja 1687.50 eurot puuduva töövõime korral. Arvestatakse brutosissetulekuid ja sissetulekutena lähevad arvesse töötasu,  töötuskindlustushüvitis, vanemahüvitis, ajutise töövõimetuse hüvitis, tööandja makstav haigushüvitis.

Töövõimetoetuse oletatavat suurust aitab arvutada Sotsiaalministeeriumi loodud kalkulaator: töövõimetoetuse kalkulaator. Kalkulaatori abil saadud tulemusel on informatiivne tähendus. Töövõimetoetuse määrab töövõime hindamise tulemuste põhjal Eesti Töötukassa.

Kui teile määratakse töövõimetoetus perioodi eest, mille eest teile maksti töötutoetust, vähendatakse sama perioodi eest makstavat töövõimetoetust töötutoetuse summa võrra. Töövõimetoetust vähendatakse ka välisriigist samal eesmärgil makstava toetuse, pensioni või muu rahalise hüvitise võrra.

 

Tervitades

Tauno Asuja

peaspetsialist
Eesti Puuetega Inimeste Koda

Toompuiestee 10
10137 Tallinn
tel +372 661 6614
GSM +372 5886 0700
tauno.asuja@epikoda.ee
www.epikoda.ee

 

 

MIKS ON MEIE E-POOD ERILINE?

Meie eesmärk on aidata müüa erivajadustega inimeste poolt loodud tooteid. Hetkel on meil müügis kahe asutuse toodang – Tugikeskuse Juks ning Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tooted. Otsime ka teisi koostööpartnereid, kellele saame abiks olla.
Tegemist on ütlemata kvaliteetsete ning hea maitsega tehtud käsitöötoodetega, mis on kavandatud professionaalsete käsitööjuhendajate poolt.

TOOTEKATEGOORIAD

 

EPIKoja vastvalminud käsiraamat “Teekond erilise lapse kõrval” puudega ja erivajadustega laste ning noorte lähedastele on osutunud nii populaarseks, et soovime välja anda kordustrüki. Samuti soovime tõlkida ja anda välja raamatu vene keeles. Meie oma eelarveks selleks vahendid hetkel puuduvad.

 

Puudega lapsi on Eestis üle 10 000, raamatu esmatrüki arv oli 1000. Et saaksime puuetega ja erivajadustega laste peredele käsiraamatut tasuta jagada, on  väga oodatud jõukohased annetused nii eraisikutelt kui ettevõtetelt. Eesti Puuetega Inimeste  Koda on kantud tulumaksuga mittemaksustavate mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

 

Annetusi saab teha:

Eesti Puuetega Inimeste Koda
EE281010052030584000
SEB pank

Selgitusse palume kirjutada: sihtannetus käsiraamatu väljaandmiseks.

 

Oleme kõigile annetajatele väga tänulikud!

Head laste õiguste sõbrad,

 

Soovin teile kõigile Eesti Inimõiguste Keskuse nimel kaunist vana aasta ärasaatmist ja imeilusat uut aastat, kus kõigil Eesti lastel on hea elada.

 

Lisaks annan teada, et just hetk tagasi sai meil koos partneritega kaheksast Euroopa riigist valmis koduleht, kust leiate sisukad koolitusmaterjalid lapse õiguste valdkonnast. Kaks aastat kestnud projekti „Euroopa spetsialistide võimekuse suurendamine haavatavate laste õiguste kaitsmisel“ tulemusel on valminud info- ja koolituskeskkond aadressilhttp://coraminternational.org/unlocking-childrens-rights-et/ Lisaks koolitusmaterjalide leiab sealt ka erinevaid teste oma teadmiste proovile panemiseks.

 

Loodan, et keskkonnast on teie töös ühel või teisel viisil kasu ning omalt poolt oleme avatud igasuguseks koostööks, mis nende materjalide levikule kaasa aitab.

Head EPIKoja liikmed​

Puudest või kroonilisest haigusest tingitud erivajadustega laste lähedased põrkuvad tihti rägastikule sotsiaal-, tervishoiu- ja haridussüsteemis, kus lapsele vajaliku abi ja toe leidmine on aja- ja energiakulukas. Iga päev tekib uusi küsimusi, segunevad hirm ja abitus. Samal ajal on vaja toime tulla lapse tavapärasest oluliselt suurema ravi-, arendamis- ja hooldusvajadusega ning iseenda füüsilise ja vaimse kurnatusega. Kui lapse sünd ja kasvatamine paneb proovile perekonnasuhted, enesehinnangu, väärtused ja toimetuleku, siis erivajadusega lapse puhul on see koorem mitmekordne.

Millist abi pakub sotsiaal- ja haridussüsteem erivajadustega lastele ja noortele? Mis muutub, kui laps jõuab täiskasvanuikka? Just nendele ja paljudele teistele küsimustele vastab lapse elukaare kontekstis Eesti Puuetega Inimeste Koja uus käsiraamat „Teekond erilise lapse kõrval“.

Olete väga oodatud käsiraamatu esitlusele, mis toimub 17. jaanuaril 2017 kell 15.00-16:30 Eesti Puuetega Inimeste Kojas (Toompuiestee 10, Tallinn). Toimub vestlusring käsiraamatu koostajatega ja pakutakse kergeid suupisteid.

Oma osalemissoovi saate kinnitada täites registreerimisvormi, mille leiate SIIT.

Puudega ja erivajadustega laste lähedastele on käsiraamat tasuta ning seda saab Eesti Puuetega Inimeste Kojast (Toompuiestee 10, Tallinn) ja maakondlikest puuetega inimeste kodadest kuni  paberkandjal tiraaži (1000 eksemplari) lõppemiseni. Raamatu e-versioon on kättesaadav meie koduleheküljelt, täpsemalt SIIT.

Lisainfo  epikoda@epikoda.ee või tel 661 6614

Parimate soovidega

Käsiraamatu autorid: Anneli Habicht ja Helen Kask

Eesti Puuetega Inimeste Koda

www.epikoda.ee

Meie seltsi tulid ära andmisele väikelapsele mõeldud tarvikud. Nendeks on: vanker, mängukaar ja ohtralt mänguasju. Pakkujaks on Kaisa Kägu, kes saab Tallinnas ja Tallinna ümbruses need kohale tuua. Tema kontakti leiate siit: kaisa.kagu@gmail.com. Kelluke loodab, et need tarvikud leiavad endale uue omaniku.