I Üldsätted

1. Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts (edaspidi “Selts”) on sõltumatu, vabatahtlik mittetulunduslik ühendus. Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. Selts juhindub oma tegevuses “Mittetulundusühingute seadustest” ja teistest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

3. Seltsi eesmärgiks on kaasasündinud või omandatud kesknärvisüsteemi anomaaliaga haigete ühendamine, nende haigete hooldajate, lapsevanemate liitmine, meditsiinipersonali teadmistaseme hoidmine, antud haigusseisundiga seotud erialase teadustöö koordineerimine ja omavaheliste suhtlemise ning koostöö edendamine.

4. Oma eesmärgi saavutamiseks Selts:

4.1 Koondab lastekirurge, medõdesid, lapsevanemaid, haigeid ja teisi isikuid, kes oma tegevusega võtavad osa Seltsi ülesannete täitmisest.

4.2 Korraldab koosolekuid, seminare, konverentse ja muid teaduslikke ja populaarteaduslikke koosolekuid ning üritusi.

4.3 Teeb võrdsetel alustel koostööd teiste seltsidega, ühiskondlike organisatsioonidega, teadusasutustega ja kõrgkoolidega kodu-ja välismaal.

4.4 Koostab ja annab välja teaduslikku ja populaarteaduslikku materjali, kogumikke jne.

5. Selts on juriidiline isik. Seltsil on õigus:

5.1 Omada ruume, pangakontot ja teha finantsoperatsioone.

5.2 Sõlmida lepinguid asutustega, äriühingutega ja üksikisikutega.

5.3 Taotleda toetusi, auhindu, stipendiume oma liikmetele.

5.4 Anda stipendiume ja toetusi.

6. Seltsil on oma sümboolika.

II Liikmed

7. Seltsi liikmeks võivad olla eri-või kõrgharidusega spetsialistid, kes tegelevad kesknärvisüsteemi haigete probleemidega või sellega seotud erialadel, samuti haiged ise, haigeid hooldavad vanemad ning teised asjast huvitatud isikud.

8. Selts võtab oma liikmeid vastu kandidaadi isikliku avalduse põhjal, mis esitatakse juhatuse nimele. Seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus oma korralisel koosolekul.

9. Seltsist lahkumiseks esitab Seltsi liige suuliselt või kirjalikult juhatuse nimele avalduse ja ta arvatakse Seltsist välja juhatuse otsusel juhatuse korralisel koosolekul. Juhatuse uue tööaasta esimesel koosolekul kustutatakse Seltsi nimekirjast surnud või muul põhjusel loobunud liikmed, kes viimase kahe aasta jooksul pole Seltsi tegevuses osalenud.

III Liikmete õigused ja kohustused

10. Seltsi liikmetel on õigus:

10.1 Võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkogu koosolekust.

10.2 Saada teavet Seltsi tegevuse kohta.

10.3 Astuda Seltsist välja.

10.4 Olla valitud Seltsi juhtorganitesse.

11. Seltsi liikmetel on kohustus:

11.1 Igati kaasa aidata Seltsi eesmärkide elluviimisel.

11.2 Maksta üks kord aastas liikmemaksu.

11.3 Järgida Seltsi põhikirja.

IV Seltsi üldkogu

12. Seltsi kõrgeim organ on liikmete üldkogu, mis vastab “Mittetulundusühingute seadus”-es toodud üldkoosolekule, üldkogu valib Seltsi juhatuse liikmed, audiitori, kinnitab Seltsi eelarve ja majandusaasta aruande, määrab liikmemaksu suuruse ja tasumise korra ning täidab muud õigusaktidega üldkoosolekule pandud kohustused.

13. Seltsi üldkogu tuleb kokku vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Erakorraline üldkogu kutsutakse kokku, kui juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 liikmeist palub põhjendatult juhatusel seda teha.

14. Seltsi juhatus informeerib liikmeid üldkogust ja selle päevakorrast hiljemalt kaks nädalat enne üldkogu koosolekut.

15. Kui Seltsi liige soovib mingi küsimuse vaatluse alla võtmist järgmisel üldkogul, peab ta sellest kirjalikult teatama Seltsi juhatusele mitte hiljem kui kolm nädalat enne üldkogu toimumise aega.

16. Seltsi üldkogu võib võtta vastu otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Seltsi liikmeks registreerunutest. Kui üldkogul ei osale või ei ole esindatud üle poole Seltsi liikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorra uue koosoelku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid juhul, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üks kolmandik Seltsi liikmetest.

17. Seltsi üldkogust võivad hääleõigusega osa võtta kõik Seltsi registreeritud liikmed. Igal hääleõiguslikul isikul on ainult üks hääl. Seltsi liige võib volitada teist Seltsi liiget hääletama enda eest lihtkirjaliku volikirjaga.

18. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkogu otsus vastuvõetuks, lihthäälte enamusega.

19. Kui käesolevas põhikirjas pole teisiti sätestatud, siis kehtib üldkoosoleku hääletamiskord ka Seltsi juhatuse jaoks.

V Seltsi juhatus

20. Seltsi tegevust juhib ja tema vahendeid käsutab Seltsi juhatus. Seltsi võib esindada õigustoimingutes iga juhatuse liige eraldi.

21. Seltsi juhatuse liikmed valitakse 3 aastaks Seltsi üldkogu poolt. Samuti valitakse üldkogul audiitor 3 aastaks. Audiitori ülesandeks on teostatda kord aastas audiitorkontroll ja selle tulem esitada üldkogule hindamiseks.

22. Seltsi juhatus koosneb 5 – 7 liikmest liikmest. Juhatuse esimehe ja esimehe asetäitja valib Seltsi juhatus. Seltsi juhatuse esimees on ka Seltsi esimees.

23. Seltsi vahendid eraldatakse Seltsi juhatuse otsuse alusel.

24. Seltsi juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 tema liikmetest. Otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks eesistuja (juhatuse esimehe või esimehe asetäitja) hääl. Juhatuse otsused protokollitakse.

25. Seltsi juhatuse istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis.

26. Seltsi juhatus:

26.1 Määrab kindlaks Seltsi rahaliste jm. vahendite arveldamise ja eraldamise, samuti taotluste vastuvõtmise ja eelarve koostamise korra, korraldab raamatupidamise.

26.2 Taotleb toetusi, auhindu ja stipendiume, projektilist tegevust.

26.3 Määrab kindlaks Seltsi tegevuse vormid ja meetodid vastavalt Seltsi põhikirjalistele eesmärkidele.

26.4 Informeerib liikmeid ja üldsust Seltsi tegevusest.

27. Seltsi juhatuse esimees ja esimehe asetäitja korraldavad Seltsi tööd ja juhivad Seltsi juhatuse tegevust.

VI Seltsi vahendid

28. Seltsi vahendid moodustavad:

28.1 Igaastastest liikmemaksudest.

28.2 Ühekordsetest maksetest, toetustest, annetustest, kingitustest ja sponsorsummadest.

28.3 Sihtotstarbelistest eraldistest.

28.4 Sümboolika ja trükiste müügist.

29. Kõik Seltsile kuuluvad rahalised vahendid säilitatakse pangas.

VII Seltsi lõpetamine

30. Seltsi lõpetamine toimub seadusest sätestatud korras.

31. Seltsi lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Põhikiri on vastu võetud Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi üldkoosolekul 01.11.1999.a. ja redigeeritud seadusmuudatustele vastavaks Seltsi erakorralisel üldkogul Tallinnas 08.12.2007.

 

Ann Paal

Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi juhatuse esimees