Toetused ja võimalused kohalike omavalitsuste tasandil

Omavalitsus aitab kaasa puuetega isikutele teiste inimestega võrdsete võimaluste tagamiseks, nende aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus ja iseseisvaks toimetulekuks. Selleks valla- või linnavalitsus:

 • loob võimalused puudest tingitud takistuste vähendamiseks või kõrvaldamiseks;
 • loob koostöös pädevate riigiorganitega võimalused puuetega inimeste konkurentsivõimet tõstvaks kutseõpetuseks;
 • sobitab koostöös pädevate riigiorganitega töökohti ja loob rakenduskeskusi;
 • korraldab invatransporti;
 • tagab puuetega inimestele juurdepääsu üldkasutatavatesse hoonetesse;
 • määrab vajadusel tugiisiku või isikliku abistaja;
 • korraldab eestkostet ning seab hoolduse;
 • pakub eluaseme teenust – abistab isikuid, kellel on raskusi eluruumis liikumisega, eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

Võimalik taotleda:

 • ravimikompensatsiooni,
 • transpordi korraldamist ja kompenseerimist,
 • abivahendite kompenseerimist,
 • täiendavaid ühekordseid toetusi (rehabilitatsiooniks, lapse kooliminekul või kooli lõpetamisel, huviala- ja sporditegevuse toetamiseks, suvelaagri tuusiku hüvitamiseks).